Gospodarka Odpadami i Ściekami


Aktualności

14‑08‑2020 13:50:47
Urząd Miejski w Łazach informuje, iż w dniu 17.08.2020. PSZOK będzie nieczynny.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Aktualności

06‑04‑2020 13:39:31

HARMONOGRAM

Informujemy, iż  pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący na terenie Gminy Łazy będzie zamieszczony w najbliższych dniach na stronie Gminy Łazy .

Odbiór odpadów przez pierwsze dni lipca będzie działał wg zasady kontynuacji 2-tyg odbiorów (dla odpadów zmieszanych oraz bio) w stosunku do harmonogramu na miesiąc czerwiec 2020r. tj.

- z nieruchomości, gdzie ostatni termin odbioru odpadów zmieszanych lub bio odbywał się 17.06.2020r. odbiór odbywać się  będzie w dniu 01.07.2020r.

- z nieruchomości, gdzie ostatni termin odbioru odpadów zmieszanych lub bio odbywał się 18.06.2020r. odbiór odbywać się  będzie w dniu 02.07.2020r.

- z nieruchomości, gdzie ostatni termin odbioru odpadów zmieszanych lub bio odbywał się 19.06.2020r. odbiór odbywać się  będzie w dniu 03.07.2020r.

- z nieruchomości, gdzie ostatni termin odbioru odpadów zmieszanych lub bio odbywał się 22.06.2020r. odbiór odbywać się  będzie w dniu 06.07.2020r.

 

Usługę odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2020r. będzie świadczyła firma FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

AKTUALNOŚCI

23‑10‑2019 13:50:51

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.08.2020r.

Burmistrz Łaz na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach została zatwierdzona stawka w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby i podwyższona stawka w przypadku braku prowadzenia segregacji w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia,o którym w wysokości 2,00zł od 01.08.2020r. o jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, uwzględnionego w obliczeniu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W miesiącu lipcu zwolnienie wynosi 1zł. jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość

 

Informujemy, iż w celu identyfikacji wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono numer indywidualny rachunku bankowego, który umieszczony został w dostarczonym zawiadomieniu o zmianie stawki.

Dodatkowe informacje dot. indywidualnego nr rachunku bankowego udziela Wydział Finansowy tel. 326729422 wew. 141, 126

Gdzie i kiedy płacić za odbiór odpadów
Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, na  indywidualny numer rachunku bankowegodo ostatniego dnia każdego miesiąca.
Prosimy o dokonywanie wpłat przez osoby widniejące na deklaracji lub w tytule wpisania dokładnego opisu jakiej nieruchomości dotyczy wpłata.
Przypominamy również, że dokonanie opłaty jest obowiązkowe.
Gmina nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności.

 

 

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Łazy od 01.07.2020r.

 

W związku z Uchwalonym przez Radę Miejską w Łazach nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Łazy oraz szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany w odbiorze odpadów komunalnych:

Zmiany dla nieruchomości zabudowy jednorodzinnej od 01.07.2020r.

 1. Zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych segregowanych (szkła). Odbiór szkła odbywać się będzie nie co miesiąc jak dotychczas, ale jeden raz na dwa miesiące (pierwszy odbiór w lipcu, a następny we wrześniu).

 2. Należy segregować odpady pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych (popioły) i przekazywać je w pojemnikach lub workach, w które właściciel wyposaży nieruchomość na własny koszt. Pojemniki muszą spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm, i być przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, o pojemności minimum 120 litrów z napisem „Popiół.” Odbiór odpadów odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu lipcu.

 3. Ograniczenie odbioru bioodpadów w maksymalnej ilości 3 worków o poj. 120l przy jednym odbiorze. Odbiór 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada. W przypadku zwiększonej ilości odpadów BIO (więcej niż 3 worki przy jednym wywozie) właściciel nieruchomości takie odpady może przywieźć do PSZOK przy ul. Pocztowej 14 w Łazach

 4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Łazy wysokość tego zwolnienia w miesiącu lipcu wynosi 1 zł od mieszkańca.

  Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

  Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Miejskim w Łazach lub na stronie www.bip.lazy.pl w zakładce gospodarka odpadami.

 5. Ograniczenie odbioru mebli innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK - w ilości 0,2 Mg na jedną nieruchomość na rok.

Zmiany dla nieruchomości wielolokalowych od 01.07.2020r.

 1. Mieszkańcy zabudowy wielolokalowej są zobowiązani segregować bioodpady. Na nieruchomościach wielolokalowych ustawione zostaną pojemniki na odpady biodegradowalne. Odpady odbierane będą 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca.

 2. Mieszkańcy zabudowy wielolokalowej są zobowiązani segregować popiół. W budynkach gdzie wytwarzany jest popiół zostaną ustawione pojemniki na popiół. Odbiór odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu lipcu.

 3. Ograniczenie odbioru mebli innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK 0,2 Mg na lokal mieszkalny na rok w zabudowie wielolokalowej,

Należy pamiętać:

W ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łazy mieszkańcy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór spod posesji odpadów: (niesegregowanych) zmieszanych oraz wysegregowanych: popiołu, papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

 

Opłata:

W miesiącu lipcu opłata z odbiór odpadów komunalnych pozostaje bez zmian i wynosi 12,50 od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

Pojemniki na odpady:

Pojemniki na odpady (niesegregowne ) zmieszane mieszkańcy wyposażeni są przez Gminę Łazy.

W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie z powodu niewłaściwej eksploatacji ) – użytkownik/właściciel nieruchomości pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub zakupu nowego urządzenia.

 

Firma odbierająca odpady:

Usługę odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2020r. będzie świadczyła firma FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

 

Kiedy i jak obierane są odpady komunalne od 01.07.2020r.


1. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są w sposób selektywny i odbierane są bezpośrednio sprzed nieruchomości:

a) worek żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, - odbiór jeden raz w miesiącu
b) worek niebieski - papier i tektura-  odbiór jeden raz w miesiącu

c) worek zielony – szkło białe i kolorowe, odbiór jeden raz na dwa miesiące (lipiec, wrzesień, listopad)

d) worek brązowy- odpady ulegające biodegradacji - ograniczenie - odbiór 3 worków na złożoną deklarację – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.

e) pojemnik lub worek  z napisem „Popiół”-z przeznaczeniem na odpady pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych – odbiór 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie od maja do września - w miesiącu lipcu

2. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością :
- 1 raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik (okres letni),
- 1 raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy)

3. Na terenach zabudowy wielolokalowej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki ustawione w tzw. gniazda.

a) pojemnik żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – odbiór  z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.
b) pojemnik niebieski - papier i tektura – odbiór z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.

c) pojemnik zielony – szkło białe i kolorowe – odbiór  z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie

d) pojemnik brązowy -  odpady ulegające biodegradacji – odbiór 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca

e) pojemnik z napisem „Popiół”-z przeznaczeniem na odpady pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych – odbiór 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie od maja do września -w miesiącu lipcu

4. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie wielolokalowej z częstotliwością 1 raz w tygodniu.

 

Jakie odpady zmieszane można wrzucić do pojemnika
Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie odpady, które nie nadają się do segregowania ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy utłuszczone
Odpady zmieszane to np.:  opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny osobistej, maszynki do golenia, stłuczone lustra, małe zabawki, szmaty, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana, obuwie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram na 2020

18‑12‑2019 15:02:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
429KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Popczyk
email: jpopczyk@lazy.pl
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2020 13:51:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive