Gospodarka Odpadami i Ściekami


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

26‑10‑2021 14:10:16

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ

OD 1 LISTOPADA 2022 ROKU

 

UCHWAŁA NR XLI/254/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 listopada 2022 r. przedstawiają się następująco:

 • 32 zł  za miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 • 64,00 zł podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Informuje się również, UCHWAŁĄ NR XLI/255/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia 15 września 2022 r. r. dla właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Uwaga!

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji ( iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji). Osoby, które korzystają z ulgi na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, automatycznie będą  dalej z niej korzystać.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Powyższe zawiadomienia będą stanowiły podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Nowa stawka nie zmienia terminu i sposobu płatności (opłatę uiszcza się bez wezwania, na indywidulany numer rachunku bankowego)

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości opłaty tj.  związane z ilością osób zamieszkujących ( np. przemeldowaniami, narodzinami dzieci, zgonami osób) należy zgłaszać w formie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Łazach przy ul. Traugutta 15

 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łazy pozostają bez zmian.

Nadal obowiązuje ograniczenie odbioru bioodpadów w maksymalnej ilości 3 worków o poj. 120l przy jednym odbiorze.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022r.

20‑12‑2021 12:28:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - listopad, grudzień 2021

15‑10‑2021 10:25:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021r.

07‑12‑2020 11:47:17
Dokumenty:
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA JEDNORODZINNA - 2021.pdf
11‑12‑2020 13:05:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA WIELORODZINNA 2021.pdf
29‑10‑2021 12:05:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
441KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf HARMONOGRAM ZABUDOWA WIELORODZINNA - 2021
28‑01‑2021 10:01:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)

17‑09‑2018 13:18:07

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony przez Gminę Łazy ul. Pocztowa 14 Łazy tel. 32/6729422 wew. 117

PSZOK  przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7- 11
wtorek, czwartek w godzinach 13- 17
sobota w godzinach 8-12

Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.

Rodzaje przyjmowanych odpadów :
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
tekstylia , ubrania,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone i ulegające biodegradacji.

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:

-120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej

- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

NIE NALEŻY zawozić:

styropianu bydowlanego ( np. z ocieplenia), okien
części samochodowych w tym zderzaków,
papy i gontu,
azbestu

Odpady  nie należą do odpadów za które płacimy w ramach opłaty za odpady komunalne i firma nie może ich przyjąć, należy je przekazać specjalistycznej firmie, która ma pozwolenie na odbiór takich odpadów.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem COVID–19 w trakcie oddawania odpadów, należy zachować środki ostrożności, które obowiązują na terenach publicznych w całym kraju tj. maseczki, zachowanie odległości oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracownika PSZOK.

Dodatkowo informujemy, że na terenie PSZOK może przebywać jeden mieszkaniec lub w przypadku przywiezienia większej ilości odpadów minimalna ilość osób niezbędna do wyładowania odpadów,  tak żeby nie stwarzać okazji do gromadzenia się większej grupy osób.
Osoby oczekujące na wstęp do PSZOKu prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości od siebie.
Pomimo ustalonych nowych zasad bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości ograniczenia oddawania odpadów do PSZOK-u jedynie do niezbędnego minimum.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Aktualności

06‑04‑2020 13:39:31

Usługę odbioru odpadów komunalnych od 09.10.2021r. świadczy firma ALBA MPGK SP. Z O.O. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

AKTUALNOŚCI

23‑10‑2019 13:50:51

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.08.2020r. do 31.10.2021r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach została zatwierdzona stawka w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby i podwyższona stawka w przypadku braku prowadzenia segregacji w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia, w wysokości 2,00zł od 01.08.2020r. do 31.10.2021r. od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, uwzględnionego w obliczeniu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W miesiącu lipcu zwolnienie wynosi 1zł. jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość

 

Informujemy, iż w celu identyfikacji wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono numer indywidualny rachunku bankowego, który umieszczony został w dostarczonym zawiadomieniu o zmianie stawki.

Dodatkowe informacje dot. indywidualnego nr rachunku bankowego udziela Wydział Finansowy tel. 326729422 wew. 141, 126

Gdzie i kiedy płacić za odbiór odpadów
Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, na  indywidualny numer rachunku bankowegodo ostatniego dnia każdego miesiąca.
Prosimy o dokonywanie wpłat przez osoby widniejące na deklaracji lub w tytule wpisania dokładnego opisu jakiej nieruchomości dotyczy wpłata.
Przypominamy również, że dokonanie opłaty jest obowiązkowe.
Gmina nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności.

 

 

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Łazy od 01.07.2020r.

 

W związku z Uchwalonym przez Radę Miejską w Łazach nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Łazy oraz szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany w odbiorze odpadów komunalnych:

Zmiany dla nieruchomości zabudowy jednorodzinnej od 01.07.2020r.

 1. Zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych segregowanych (szkła). Odbiór szkła odbywać się będzie nie co miesiąc jak dotychczas, ale jeden raz na dwa miesiące (pierwszy odbiór w lipcu, a następny we wrześniu).

 2. Należy segregować odpady pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych (popioły) i przekazywać je w pojemnikach lub workach, w które właściciel wyposaży nieruchomość na własny koszt. Pojemniki muszą spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm, i być przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, o pojemności minimum 120 litrów z napisem „Popiół.” Odbiór odpadów odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu lipcu.

 3. Ograniczenie odbioru bioodpadów w maksymalnej ilości 3 worków o poj. 120l przy jednym odbiorze. Odbiór 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada. W przypadku zwiększonej ilości odpadów BIO (więcej niż 3 worki przy jednym wywozie) właściciel nieruchomości takie odpady może przywieźć do PSZOK przy ul. Pocztowej 14 w Łazach

 4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Łazy wysokość tego zwolnienia w miesiącu lipcu wynosi 1 zł od mieszkańca.

  Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

  Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Miejskim w Łazach lub na stronie www.bip.lazy.pl w zakładce gospodarka odpadami.

 5. Ograniczenie odbioru mebli innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK - w ilości 0,2 Mg na jedną nieruchomość na rok.

Zmiany dla nieruchomości wielolokalowych od 01.07.2020r.

 1. Mieszkańcy zabudowy wielolokalowej są zobowiązani segregować bioodpady. Na nieruchomościach wielolokalowych ustawione zostaną pojemniki na odpady biodegradowalne. Odpady odbierane będą 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca.

 2. Mieszkańcy zabudowy wielolokalowej są zobowiązani segregować popiół. W budynkach gdzie wytwarzany jest popiół zostaną ustawione pojemniki na popiół. Odbiór odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu lipcu.

 3. Ograniczenie odbioru mebli innych odpadów wielkogabarytowych w PSZOK 0,2 Mg na lokal mieszkalny na rok w zabudowie wielolokalowej,

Należy pamiętać:

W ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łazy mieszkańcy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór spod posesji odpadów: (niesegregowanych) zmieszanych oraz wysegregowanych: popiołu, papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

 

Opłata:

W miesiącu lipcu opłata z odbiór odpadów komunalnych pozostaje bez zmian i wynosi 12,50 od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

Pojemniki na odpady:

Pojemniki na odpady (niesegregowne ) zmieszane mieszkańcy wyposażeni są przez Gminę Łazy.

W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie z powodu niewłaściwej eksploatacji ) – użytkownik/właściciel nieruchomości pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub zakupu nowego urządzenia.

 

Firma odbierająca odpady:

Usługę odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2020r. będzie świadczyła firma FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

 

Kiedy i jak obierane są odpady komunalne od 01.07.2020r.


1. Na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są w sposób selektywny i odbierane są bezpośrednio sprzed nieruchomości:

a) worek żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, - odbiór jeden raz w miesiącu
b) worek niebieski - papier i tektura-  odbiór jeden raz w miesiącu

c) worek zielony – szkło białe i kolorowe, odbiór jeden raz na dwa miesiące (lipiec, wrzesień, listopad)

d) worek brązowy- odpady ulegające biodegradacji - ograniczenie - odbiór 3 worków na złożoną deklarację – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.

e) pojemnik lub worek  z napisem „Popiół”-z przeznaczeniem na odpady pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych – odbiór 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie od maja do września - w miesiącu lipcu

2. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością :
- 1 raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik (okres letni),
- 1 raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy)

3. Na terenach zabudowy wielolokalowej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki ustawione w tzw. gniazda.

a) pojemnik żółty- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – odbiór  z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.
b) pojemnik niebieski - papier i tektura – odbiór z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie.

c) pojemnik zielony – szkło białe i kolorowe – odbiór  z częstotliwością 1 raz na trzy tygodnie

d) pojemnik brązowy -  odpady ulegające biodegradacji – odbiór 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca

e) pojemnik z napisem „Popiół”-z przeznaczeniem na odpady pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych – odbiór 1 raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, a w pozostałym okresie od maja do września -w miesiącu lipcu

4. Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane są w zabudowie wielolokalowej z częstotliwością 1 raz w tygodniu.

 

Jakie odpady zmieszane można wrzucić do pojemnika
Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie odpady, które nie nadają się do segregowania ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy utłuszczone
Odpady zmieszane to np.:  opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny osobistej, maszynki do golenia, stłuczone lustra, małe zabawki, szmaty, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana, obuwie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Emilia Dziedzic
email: edziedzic@lazy.pl
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑05‑2018 13:39:54
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2022 12:10:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie