Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

20‑02‑2020 10:49:08
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 20.02.2020 r.-25.02.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Łazy w 2020 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

21‑01‑2020 12:29:46

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 21.01.2020 r.-28.01.2020 r. w zakresie projektów uchwał w sprawie:

- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2019/2020;

- zmiany uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

20‑01‑2020 15:53:04

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 21.01.2020 r.-27.01.2020 r. w zakresie projektów uchwał w sprawie

- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

20‑01‑2020 15:28:29
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2020"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

20‑11‑2019 08:57:49

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 19.11.2019 r.-26.11.2019 r. w zakresie projektów uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

- Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

22‑10‑2019 13:50:58

 Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach od 22.10.2019r. do 28.10.2019r. w sprawie:

-projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Łazy

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Niegowonice

23‑07‑2019 13:28:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacja w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wiesiółka

19‑02‑2019 13:19:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Pilis
email: apilis@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 10:52:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie