Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

18‑01‑2023 15:12:37
Burmistrz Łaz Zarządza przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektów uchwał:
- w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy
- w sprawie  określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
- w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Czas rozpoczęcia konsultacji na dzień 18.01.2023 r. oraz zakończenia konsultacji na dzień 24.01.2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

18‑01‑2023 12:10:18
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 18.01.2023 r. - 23.01.2023 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

18‑01‑2023 12:01:31

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 18.01.2023 r. - 23.01.2023 r. w przedmiocie projektów uchwał:        

 -w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/217/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ,      

 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

10‑01‑2023 09:43:01
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 9.01.2023 r. - 23.01.2023 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Niegowoniczki.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

01‑12‑2022 14:40:35
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 1.12.2022 r. - 9.12.2022 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

29‑11‑2022 14:20:44
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 29.11.2022 r. - 7.12.2022 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

29‑11‑2022 14:09:31
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 29.11.2022 r. - 7.12.2022 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

18‑10‑2022 15:13:22
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Sołectwie Skałbania w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Skałbania z "przysiółka wsi Grabowa" na wieś "Skałbania"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

16‑09‑2022 08:42:24
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 19.09.2022r. do 28.09.2022r.  r. w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Skałbania z "przysiółka wsi Grabowa" na wieś "Skałbania"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje

07‑09‑2022 14:40:16
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 07.09.2022r. do 12.09.2022r.  r. w przedmiocie:

1. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XV/99/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 53 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Popczyk
email: jpopczyk@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2023 15:16:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie