Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

19‑02‑2024 16:21:31
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 19.02.2024 r. – 25.02.2024 r. w przedmiocie projektów uchwał:
1) w sprawie  przyjęcia Programu osłonowego -  usługi opiekuńcze w formie dostępu do tzw. „opieki na odległość” dla seniorów Gminy Łazy na rok 2024,
2) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonania takich usług.

 
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

19‑02‑2024 12:47:44
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 19.02.2024 r. – 26.02.2024 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2024 roku”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

24‑01‑2024 11:32:29

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 24.01.2024 r. - 28.01.2024 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

21‑11‑2023 09:08:36

 Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektów dokumentów:
1) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łazy na lata 2023-2027
2) Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łazy na lata 2023-2032
Czas trwania konsultacji:  od 21.11.2023r. do 12.12.2023r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

20‑11‑2023 19:00:12
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektu 

Uchwały nr XIII/79/2020 Rady Miejskiej w Łazach z 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 20.11.2023r.- 27.11.2023r. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

14‑11‑2023 15:21:47
Burmistrz Łaz zarządza konsultacje społeczne od 14.11.2023 roku do 20.11.2023 roku w przedmiocie:
1) projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 dla mieszkańców Gminy Łazy,
2) projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie pieniężnej,
3) projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach wieloletniego programu rzadowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
4) projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdonmych.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

14‑11‑2023 08:49:19
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 14.11.2023 r. - 19.11.2023 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

13‑11‑2023 17:41:03

Burmistrz Łaz ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022 -2030”. Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały Nr XXV/158/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Łazy do 2030 roku”, a także Zarządzenia Nr 197 Burmistrza Łaz z dnia 09.11.2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030.

1. Cel konsultacji: udział mieszkańców w formułowaniu i wyborze ważnych celów w obszarze rozwoju Gminy, poznanie opinii mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030”. Ze względu na strategiczny charakter dokumentu, konsultacjami objęty jest cały obszar gminy Łazy.

Projekt Strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1259).

2. Przedmiot konsultacji: projekt „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030.”

Strategia „Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji. Dokument ten pozwala ubiegać się o m. in. o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2022-2030 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łazach bip.umlazy.finn.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach www.lazy.pl a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15, w godzinach pracy Urzędu.

3. Termin konsultacji: konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 10.11.2023 r. do 18.12.2023 r.

4. Forma przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

    pisemnej poprzez:

- formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania wraz z projektem Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach bip.umlazy.finn.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach www.lazy.pl oraz w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15, w godzinach pracy Urzędu., który należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy lub złożyć w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach, ul. Traugutta 15 w godzinach pracy Urzędu lub wypełnić  elektroniczne poprzez: formularz uwag on-line udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach bip.umlazy.finn.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach: www.lazy.pl.

5. Zasięg konsultacji: konsultacja mają charakter ogólnogminny.

6. Konsultacje społeczne przeprowadza Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Łazach, adres e-mail: wzp@lazy.pl

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach : www.lazy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach : bip.umlazy.finn.pl

Link do Formularza Elektronicznego: Elektroniczny formularz zgłaszania uwag

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

09‑08‑2023 12:48:50

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach od 09.08.2023 roku do 16.08.2023 roku w przedmiocie projektu uchwały przyjęcia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

30‑03‑2023 08:56:42
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 3.04.2023 r. – 14.04.2023 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy i zaliczenia do kategorii drogi ul. Fiołkowej w miejscowości Chruszczobród.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 65 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jurkin
email: mjurkin@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2024 16:23:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie