Konsultacje Społeczne


Konsultacje społeczne

30‑11‑2020 15:49:21
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 30.11.2020 r. - 07.12.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łazy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

09‑11‑2020 15:46:48
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 10.11.2020 r. - 17.11.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

10‑09‑2020 14:41:33
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 11.09.2020 r.-18.09.2020 r. w zakresie projektu zmiany Uchwały Nr XIV/89/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2020 roku”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

14‑08‑2020 10:16:17
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 14.08.2020 r.-21.08.2020 r. w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2020/2021.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

01‑07‑2020 12:59:39

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 01.07.2020 r.-06.07.2020 r. w przedmiocie:

1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy

2. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XV/99/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

12‑05‑2020 15:05:54

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 12.05.2020 r.-19.05.2020 r. w przedmiocie:

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/79/2020 Rady Miejskiej w Łazach z 29 stycznia 2020 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały X/59/2019 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy,
-  projektu uchwały zmiany uchwały Nr XX/169/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Łazy,
- projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

20‑02‑2020 10:49:08
Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 20.02.2020 r.-25.02.2020 r. w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Łazy w 2020 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

21‑01‑2020 12:29:46

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 21.01.2020 r.-28.01.2020 r. w zakresie projektów uchwał w sprawie:

- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2019/2020;

- zmiany uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Społeczne

20‑01‑2020 15:53:04

Burmistrz Łaz zarządza przeprowadzenie konsultacji w dniach 21.01.2020 r.-27.01.2020 r. w zakresie projektów uchwał w sprawie

- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 października 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łazy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne

20‑01‑2020 15:28:29
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2020"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Pilis
email: apilis@lazy.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  25‑05‑2018 12:43:11
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 15:50:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie