AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

KOMUNIKAT

23‑03‑2021 08:49:33

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łazach

Szanowni  Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

 • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci są zobowiązani do:

 • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Korespondencję do Urzędu można przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno- podawczego od strony ul. Traugutta 15. Jednocześnie informujemy, że korespondencja tradycyjna otrzymywana od Państwa poddawana jest 24 godzinnej kwarantannie.

 

   Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑05‑2021 12:04:37

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780-7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790-5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

06‑05‑2021 11:42:09

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujacych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach:

- 10.05.2021r. godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.

2. Sprawy różne.

- 12.05.2021r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach

Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2020  oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
 2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łaz Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2020.
 3. Zapoznanie się z przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontrolami w 2020 roku.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łazy na dzień 31.12.2020 r.
 5. Sporządzenie i zaopiniowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Łaz z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2020.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów

30‑04‑2021 13:10:36
Szczegółowe informacje w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Łazy zajdziesz tutaj
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑04‑2021 12:42:09

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

26‑04‑2021 07:55:52

Nabór wniosków na demontaż i utylizację azbestu na rok 2021 .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. - obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.

22‑04‑2021 15:12:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

21‑04‑2021 09:11:59
Wykaz działek do sprzedaży
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑04‑2021 13:43:14
Urząd Miejski w Łazach uprzejmie informuje, że  dzień  4 maja 2021r. /wtorek/   jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

13‑04‑2021 07:35:07

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 372 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 38
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2021 12:14:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie