AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

Zawiadomienie

23‑05‑2022 14:06:38
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑05‑2022 09:57:49
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania sprostowania do decyzji nr  IFXIII.7820.74.2020 z dnia 19.05.2022r. pod nazwą „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑05‑2022 13:27:45

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 25.05.2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbędzie się sesja Rady MIejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑05‑2022 13:24:48

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 23 maja 2022 roku, godz. 14.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:                    

  1. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011r

- w dniu 23 maja 2022 roku, godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

  1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
  2. Sprawy różne.            

                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑05‑2022 13:58:06

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 19.05.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.

2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

3. Zapoznanie się z przeprowadzonymi przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontrolami  w 2021 roku.

4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łazy na dzień 31.12.2021 rok.

5. Sporządzenie i zaopiniowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Łaz z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2021.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑05‑2022 09:15:04
Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu  użytkowego nr A przy ul. Spółdzielczej 8 w Łazach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

17‑05‑2022 08:22:30
WYKAZ DO DZIERŻAWY
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. (obowiązuje od 1 maja 2022 r.)

16‑05‑2022 16:27:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

16‑05‑2022 11:04:58

Państwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla ujęć wód podziemnych znajdujacych się  na terenie Gminy Łazy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 528 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 53
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2022 14:10:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie