AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

od 29 marca br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Łazach przy ul. Traugutta 15 oraz ul. Pocztowej 14 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  będzie dostępny wyłącznie dla klientów umówionych na wizytę.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Łazach będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź poprzez wrzucenie  koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Traugutta 15 .

Wyjątki:

1. W sprawach rejestracji bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów, złożenia  wniosku  o dowód osobisty oraz odbioru dowodu osobistego pracownicy przyjmują osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

2. Wszelkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UM oraz wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy w UM, zachowują swoją ważność i podlegają obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne UM w zwyczajowy sposób.

 
Maciej Kaczyński
Burmistrz Łaz

          
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Od dnia 7 grudnia 2020 roku Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem apelujemy
o ograniczenie wizyt w Urzędzie

 

od dnia 15.10.2020 r. do odwołania
Urząd Miejski w Łazach
zmienia dotychczasową organizację pracy

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
 2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
 3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
 5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
 6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
 7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

KOMUNIKAT

23‑03‑2021 08:49:33

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Łazach

Szanowni  Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

 • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci są zobowiązani do:

 • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Korespondencję do Urzędu można przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno- podawczego od strony ul. Traugutta 15. Jednocześnie informujemy, że korespondencja tradycyjna otrzymywana od Państwa poddawana jest 24 godzinnej kwarantannie.

 

   Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑04‑2021 13:43:14
Urząd Miejski w Łazach uprzejmie informuje, że  dzień  4 maja 2021r. /wtorek/   jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

13‑04‑2021 07:35:07

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑04‑2021 10:20:56

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów", realizowanego na działce nr 845/15, obręb Łazy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

30‑03‑2021 14:55:43
Zmiany przyjmowania odpadów w PSZOK od 6 kwietnia 2021r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑03‑2021 14:49:29

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach zwołuje  na dzień 31 marca 2021 roku,  godz. 13.00  Sesję Rady Miejskiej  w Łazach, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

                                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek

       

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑03‑2021 09:53:36

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

Zarządza się możliwość uczestniczenia przez Radnych w sesji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

- w dniu 25.03.2021 r. godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Łazach  ul. Traugutta 15   odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tematyka posiedzenia:

Rozpatrzenie skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji  w sprawie elektronicznych skrzynek podawczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach oraz w Szkole Podstawowej       w Niegowonicach.

- w dniu 29.03.2021 godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach,  ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Tematyka posiedzenia

1.Informacja na temat zabezpieczenia osób i rodzin w okresie zimy z uwzględnieniem funkcjonowania Banku Żywności przy OPS w Łazach.

2. Sprawy różne.

- w dniu 29.03.2021 godz. 14.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach,  ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej - posiedzenie zostało odwołane.

Tematyka posiedzenia

Wniosek Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie Spółek Gminnych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy, Ośrodka Sportu i Rekreacji    w Łazach pod względem obsługi prawnej.

- w dniu  29.03.2021 r., godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w  Łazach, ul. Kościuszki 5  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie   Komisji  Rady Miejskiej  w Łazach.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

2. Sprawy bieżące i różne

                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach  

                                                                                                                     /-/ Anna Staniaszek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Wykaz działek do dzierżawy
22‑03‑2021 11:34:32
Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

22‑03‑2021 10:38:43
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego uchwalony Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 roku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w 2021 roku.

17‑03‑2021 11:16:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 366 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 37
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2021 13:50:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie