AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

W dniu 2 maja 2023 roku ustalony został dyżur pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie sporządzania aktów zgonu
  od godz. 13.00 do godz. 15.00

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

OBWIESZCZENIE

26‑05‑2023 11:26:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na działce nr geodezyjny 377/80 położonej w Łazach przy ul. Spółdzielczej 7A oraz 1 szt. drzewa, rosnącego na działce nr geodezyjny 377/86 położonej w Łazach przy ul. Spółdzielczej 9B.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

25‑05‑2023 10:20:29

Burmistrz Łaz informuje, iż od dnia 19 czerwca do 31 sierpnia 2023 r., na terenie Gminy Łazy prowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o udzielanie informacji pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac.

Pracownicy posiadają stosowne upoważnienia wystawione przez Burmistrza Łaz.

Właścicieli obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, a także tych, którzy posiadają azbest w formie zmagazynowanej – luzem, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Łazach (Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska- ul. Pocztowa 14) lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu, tel. 512 110 314.

Informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest można przekazać również poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod adresem: https://eko-precyzja.eu/ankieta/

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łazy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

23‑05‑2023 09:14:48
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. (obowiązuje od 1 maja 2023 r.).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

22‑05‑2023 12:44:24

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑05‑2023 15:17:32
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

17‑05‑2023 14:27:43

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 maja od godz. 16.00 do godz.18.00 w budynku KTS przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej Gminy o zasadach Programu „Czyste Powietrze”.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji w ramach w/w Programu serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

17‑05‑2023 12:10:40

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, o następujących posiedzeniach  Rady Miejskiej w Łazach, które odbędą się  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15: 

-w dniu 19.05.2023 r. godz. 10.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dot. sporządzenia protokołów z przeprowadzonych kontroli.

- w dniu 22.05.2023 r. godz. 15.00 dbędzie się  wpólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.                      

 2. Sprawy różne.

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łazach

/-/   Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑05‑2023 12:03:32

Burmistrz Łaz  ogłasza, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łazy przystępuje do sprzedaży końcowej węgla.

 Wnioski o zakup węgla  należy złożyć w  Urzędzie Miejskim w Łazach przy ul. Traugutta 15 w terminie od 16.05.2023 r. do 14.07.2023 r.

Cena za tonę paliwa stałego – 1750,00 zł.

Gmina Łazy do sprzedaży końcowej posiada następujący sortyment:

 węgiel ekogroszek -  29,16t.

 węgiel groszek – 15,2t.

 węgiel orzech –  22,84t.

 węgiel kostka – 122,74t.
 

Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpływu wniosku do UM oraz do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
 

Przy sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA

12‑05‑2023 11:44:28

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Gmina Łazy zawarła umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z powyższym od 15 maja 2023r, uruchomiony zostanie nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.bip.lazy.pl w Zakładce „Ciepłe Mieszkanie”.

Wnioski w formie papierowej można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach.

Wnioski można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska przy ul. Pocztowej 14 w Łazach, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 7.30-17.30, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-13.30, nadać pocztą lub przesłać za pośrednictwem ePuap.

Osoby zainteresowane ww. dofinansowaniem proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Łazach, tel. 32/ 67 29 422, wew.171,159 i 138.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

11‑05‑2023 14:32:02

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach  Rady Miejskiej w Łazach, które odbędą się  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15:

- w dniu 15.05.2023 roku, godz. 14.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej

Porządek obrad:

1. Analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok. 

2.Sprawy różne.

- w dniu 16.05.2023 roku,  godz. 9.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1.  Omówienie utworzenia punktu opieki medycznej w Łazach.         

- w dniu 16.05.2023 roku,  godz. 11.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.

2.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łaz Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2022.

3. Zapoznanie się z przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontrolami w 2022 roku.

4. Sporządzenie i zaopiniowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Łaz z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2022.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 623 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2023 11:27:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie