AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Ogłoszenie

11‑05‑2023 14:32:02

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach  Rady Miejskiej w Łazach, które odbędą się  w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15:

- w dniu 15.05.2023 roku, godz. 14.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej

Porządek obrad:

1. Analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok. 

2.Sprawy różne.

- w dniu 16.05.2023 roku,  godz. 9.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad:

 1.  Omówienie utworzenia punktu opieki medycznej w Łazach.         

- w dniu 16.05.2023 roku,  godz. 11.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.

2.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łaz Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2022.

3. Zapoznanie się z przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontrolami w 2022 roku.

4. Sporządzenie i zaopiniowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Łaz z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2022.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

05‑05‑2023 07:59:16

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o następujących posiedzeniach  Rady Miejskiej w Łazach:

- w dniu 08.05.2023 roku, godz. 13.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1.Sprawozdanie z realizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2022.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu wspierania uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za 2022 rok.

3.Informacja na temat realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy Łazy w 2022 roku.

4.Pomoc społeczna świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych przez OPS Łazy.

5.Sprawy różne.

- w dniu 08.05.2023 roku,  godz. 15.00  odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

 1. Analiza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.                    

  2. Sprawy różne.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

28‑04‑2023 13:03:30
Ogłoszenie  przetargu na dzierżawę
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

28‑04‑2023 11:43:04

Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

28‑04‑2023 07:54:42

Urząd Miejski w Łazach informuje, iż w dniu  02.05.2023r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

27‑04‑2023 10:44:14

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i Gminy Łazy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski dotyczące wskazanego zakresu zmiany można składać w terminie do dnia 22.05.2023r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑04‑2023 15:15:13

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

19‑04‑2023 10:33:42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 24.04.2023 roku, roku, godz. 15.00  oraz kontynuacja w dniu 25.04.2023 r. godz. 13.00 odbędzie się  wpólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Łazach w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

 1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.                      

 2. Sprawy różne.

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas   

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

12‑04‑2023 15:11:20

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 17.04.2023 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim  w Łazach,                         ul. Traugutta 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej dot.wydatkowania środków finansowych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łazach

/-/   Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

12‑04‑2023 11:10:39
Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie