Kadencja 2024-2027


Informacja dla kandydatów na ławników

26‑05‑2023 08:20:56

Podstawa prawna:

Zasady wyboru ławników określa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych  - Rozdział 7 w/w ustawy - Ławnicy

 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać

w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Do wypełnionej karty zgłoszenia kandydatów na ławników należy dołączyć:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  26‑05‑2023 08:17:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wojdas
email: informatyk@lazy.pl tel.:admin
, w dniu:  26‑05‑2023 08:17:41
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2023 08:54:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie