AKTUALNOŚCI


  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

    Urząd Miejski w Łazach przyjmuje opłatę skarbową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Urząd Miejski w Łazach przyjmuje interesariuszy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, z pracownikiem danej komórki organizacyjnej, w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. Urząd Stanu Cywilnego, tel. 32 6729341
  2. Działalność gospodarcza, tel. 32 6729422 w. 139
  3. Podatki i opłaty,  deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 32 6729214 lub 32 6729434 w. 107, 109, 126, 141
  4. Ewidencja ludności i dowody osobiste, tel. 32 6729341
  5. Usługi komunalne – gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 32 6729469 w.117
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, tel. 32 6729469 w.138
  7. Wyrysy i wypisy z MPZP, tel. 32 6729434 w. 116, 130

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt interesariuszy z pracownikami następuje  telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji
na odległość, w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP. Dopuszcza się złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta (wejście główne do Urzędu od ul. Traugutta).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zawiadomienie

24‑11‑2022 09:27:43
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po wykonaniu prac budowlanych w związku z inwestycją pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

23‑11‑2022 09:15:01

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się  posiedzenie trzech komisji  Rady Miejskiej w Łazach: Komisja Budżetowa, Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad:

1.Analiza i zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.

2.Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023.

3.Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15 odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji  Rady Miejskiej w Łazach:

Porządek obrad:

1.Analiza i zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.

2.Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023.

3.Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r.

4.Sprawy różne.                                                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                                                                              Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                                                                                           /-/ Dariusz Tabas

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. (obowiązuje od 1 listopada 2022 r.)

18‑11‑2022 12:25:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

16‑11‑2022 14:03:45

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 21 listopada 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

1.Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.

2.Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o kontroli wyjazdowej  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach, która odbędzie się  w dniu 23 listopada 2022 roku w Szkołach Podstawowych na terenie miasta i gminy Łazy dotycząca bezpieczeństwa uczniów. 

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

10‑11‑2022 13:05:39

Sprzedaż nieruchomości przez PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑11‑2022 08:52:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

08‑11‑2022 12:58:15
Wniosek o zakup preferencyjny wegla składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
5) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego
6) oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:
a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przy składaniu wniosku można skorzystać ze wzoru udostępnionego przez Urząd.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Łaz

04‑11‑2022 12:50:57

 Burmistrz Łaz  ogłasza, iż zgodnie z  art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Łazy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

03‑11‑2022 14:14:49

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje, że w dniu 10 listopada 2022r  o godz. 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Porządek obrad wraz z materiałami do pobrania tutaj.

  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

03‑11‑2022 12:42:52

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach, które odbędzie się  w dniu 7 listopada 2022 roku, godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,  ul. Traugutta 15.

Porządek obrad:

    1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.

    2. Sprawy różne.            

                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                                                /-/ Dariusz Tabas

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 624 Numer strony: 4  5  6  7  8  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wojdas , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  08‑05‑2017 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2023 14:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie